Државно јавно тужилаштво

Извештај о поступању јавних тужилаштава по кривичним делима извршеним на штету малолетних лица у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2023. године

 

 

Број пријављених лица

Број оштећних малолетних лица

Број истрага / доказних радњи (по лицима)

Број поднетих оптужних аката (по лицима)

Број осуђујућих пресуда (по лицима)

Дужина трајања казне / висина новчане казне за сваког поједничаног осуђеног

Број ослобађајућих пресуда (по лицима)

Посредовање у вршењу проституције – чл. 184 ст. 2 КЗ (према малолетном лицу)

2

2

1

/

2

- 1 лице – казна затвора у трајању од 3 године и 3 месеца и новчана казна у износу од 30.000 дина

- 1 лице - казна затвора у трајању од 10 месеци и новчана казна у износу од 30.000 дина

/

Запуштање и злостављање малолетног лица – чл. 193 ст. 2 КЗ

53

62

36

30

15

- 2 лица - казна затвора у трајању од по 6 месеци са роком провере од 2 године;

- 1 лице - казна кућног затвора у трајању од 10 месеци и мера забране приближавања и комуникације са оштећеним у трајању 2 године.

- 1 лице - казна затвора у трајању од 3 месеца са роком провере од 1 године и мeра безбедности обавезно лечење алкохоличара

- 1 лице - казна затвора у трајању од 3 месеца са роком провере од 1 године;

-1 лице - казна затвора у трајању од 4 месеца са роком провере од 2 године;

- 1 лице - казна затвора у трајању од 10 месеца са роком провере од 2 године;

- 1 лице - казна затвора у трајању од 1 године и 6 месеци.

- 1 лице - казна затвора у трајању од 4 године са роком провере од 11 месеци и мера безбедности протеривање странца из земље

- 4 лица - казна затвора у трајању од 6 месеци са роком провере од 2 године,

- 2 лица - казна затвора у трајању од 3 месецa са роком провере од 1 године

2

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради радне експлоатације малолетног лица)

2

2

2

/

/

/

/

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради принудног рада малолетног лица)

/

/

/

/

/

/

/

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради вршења кривичних дела од стране малолетног лица)

10

5

6

10

2

- 1 лице - казна затвора у трајању од 13 година, досуђен имовинскоправни захтев оштећеном у износу од 150.000,00 динара и мера забране приближавања и комуникације са оштећеним

- 1 лице - казна затвора у трајању од 9 година и 6 месеци затвора

/

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради проституције, сексуалне експлоатације и употребе у порнографске сврхе малолетног лица)

21

12

22

7

7

-3 лица - казна затвора у трајању од 1 године;

- 1 лице - изречена мере безбедности обавезно лечење и чување у здравственој установи

- 1 лице - казна затвора у трајању од 5 година;

- 2 лица казна затвора у трајању од по 6 година

 

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради просјачења од стране малолетног лица)

2

8

5

2

1

- 1 малолетно осуђено лице – упућивање у васпитно поправни дом и мера забране приближавања и комуникације са оштећеним

 

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради успостављања ропског или њему сличног односа на штету малолетног лица)

/

/

/

/

/

/

/

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради одузимања органа или дела тела малолетног лица)

/

/

/

/

/

/

/

Трговина људима – чл. 388 КЗ (ради коришћења малолетног лица у оружаним сукобима)

/

/

/

/

/

/

/